اطلاعیه سخنرانی با عنوان «فهم هرمنوتیکی چیست؟(۲)»

در ادامه سلسله گفتارهای مؤسسه «پرسش»، محمد مجتهد شبستری شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ١٧:٣٠، جلسه دوم از سخنرانی با موضوع «فهم هرمنوتیکی چیست؟» را ارائه خواهد نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٨٢٢٠١٠-٨٨٨٣٧۶۴٧ تماس حاصل فرمایید.