بازنشر «چرا قرآن روایت است؟» (۱) و (۲)

دو مقاله از محمد مجتهد شبستری با عنوان «چرا قرآن روایت است؟» که پیش‌تر در اسفند ماه ۱۳۹۲ در همین سایت منتشر شده بود، به دلیل اهمیت بدین وسیله بازنشر می‌گردد:

چرا قرآن روایت است؟ (۱) (۱۴ اسفند ۱۳۹۲)

چرا قرآن روایت است؟ (۲) (۱۸ اسفند ۱۳۹۲)