تاملاتی بر قرائت انسانی از دین – انتشارات طرح نو (۱۳۸۳)

تاملاتی بر قرائت انسانی از دین – انتشارات طرح نو (۱۳۸۳)