تفسیری از معنای زندگی در قرآن – جلسۀ دوم

فایل صوتی زیر جلسۀ دوم از سخنانی است که مجتهد شبستری در محفل خصوصی دوستانه‌ای ذیل عنوان «تفسیری از معنای زندگی در قرآن» ایراد کرده است.

فایل صوتی