تفسیری از معنای زندگی در قرآن – جلسۀ چهارم و پایانی

فایل صوتی زیر جلسۀ چهارم و پایانی از سخنانی است که مجتهد شبستری ذیل عنوان «تفسیری از معنای زندگی در قرآن» ایراد کرده است.

 

فایل صوتی