توجه فرمایید!

بخش هایی از درسگفتارهای «خدا راز جهان» که به صورت مکتوب در فضای مجازی منتشر شده مورد تائید مدرس این درس ها نیست؛ زیرا این متن ها نامنقح است.