اطلاع انتشار کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت

چاپ دهم کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت نوشتۀ محمد مجتهد شبستری توسط انتشارات «رایزن» منتشر شد.

photo_2020-07-09_01-28-44