توجه فرمایید

تغییرات اساسی در مقالات قرائت نبوی از جهان

مدت مدیدی است دریافته‌ام که نگارش و نظام مقالات «قرائت نبوی از جهان» دچار ناهماهنگی‌ها و ابهام‌های متعدد است: امکان ارائۀ آن خوانش از متن قرآن که در پایان آن مقالات یعنی مقالۀ (۱۵) (که مقالۀ نهایی و اصلی است) به‌عمل آمده متوقف بر ارائۀ محتویات و مدعیات ۱۴ مقالۀ پیشین نمی‌باشد. عنوان مقالۀ (۱۵) بنا بر محتویات آن مقاله «خوانش روایی از متن قرآن» باید باشد و نه «قرآن چیست؟» آن کار اصلی که در نیمۀ دوم مقالۀ (۱) انجام گرفته گونه‌ای پدیدارشناسی متن قرآن است که ارائۀ آن متوقف بر نیمۀ اول آن مقاله نیست. در بیان آن مطالب که از فلسفۀ زبان‌ها و هرمنوتیک جدید در ارتباط با چگونه مفهوم شدن یا نشدن متن قرآن آورده‌ام خلط‌ها و اغلاق و احیاناً خطاهایی رخ داده است. اکنون بر این عقیده‌ام که اگر قرار باشد از منظر فلسفۀ زبان‌ها و هرمنوتیک جدید به چگونگی‌های فهم متن قرآن پرداخته شود ارکان این مطلب به‌صورتی متفاوت از آنچه در آن مقالات آمده باید سامان داده شود و عرضه گردد. نظیر آنچه در مقالۀ «آن فهم که ممتنع است» انجام گرفته است (نگاه کنید به کتاب نقد بنیادهای فقه و کلام).
چون در حال حاضر بازسازی و بازنویسی آن مقالات پانزده‌گانه به سبب اینکه تمرکز فکری لازم و کافی برای اینجانب حاصل نیست مقدور نمی‌باشد صلاح را در این دیدم دو کار اصلی را که در مقالۀ (۱) و (۱۵) از آن مقالات انجام گرفته از بقیۀ مقالات جدا کنم تا آن‌ها با اندک اصلاحاتی با عنوان‌های مستقل جدید هم‌چنان در وب‌سایت قابل خواندن باشند. اما بقیۀ مقالات فعلاً کنار گذاشته می‌شوند و شاید در آینده پاره‌ای از آن‌ها هم که دیگر عنوان «قرائت نبوی از جهان» نخواهند داشت با عنوان‌های مستقل در وب‌سایت بازنشر گردند.
یکی از آن دو کار اصلی که هم‌اینک در سایت در اختیار علاقمندان قرار دارد «خوانش پدیدارشناسانه از متن قرآن» نام دارد و دیگری «خوانش روایی از متن قرآن».

محمد مجتهد شبستری
بهمن ۱۳۹۹