توجه فرمایید!

به سبب تغییرات اساسی که در مقالات «قرائت نبوی ازجهان» انجام گرفته و در همین وب‌سایت آن تغییرات را به اطلاع همگان رسانده‌ایم، مقالۀ «چهار مدعای اصلی در مقالات قرائت نبوی از جهان» از متن اینترنتی کتاب نقد بنیادهای فقه و کلام حذف شده است.

دانلود کتاب «نقد بنیادهای فقه و کلام»