توجه فرمایید!

در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، فقط متن‌هایی به محمد مجتهد شبستری منسوب است که عین آن درون سایت شخصی وی نشر شده باشد و تاریخ نشر آن در سال ۱۳۹۶ باشد.