توصیه شماره ۵ مجتهد شبستری به علاقمندان فهم «مقالات قرائت نبوی از جهان»

به چند نکته مهم زیر توجه کنید:

۱-       در حال حاضر اصطلاح هرمنوتیک فلسفی در دو معنای متفاوت بکار برده می‌شود:

الف، هر گونه بحث و تئوری فلسفی در باب فهم و تفسیر متون، از شلایر ماخر تا گادامر و پیش از آنها و پس از آنها .

ب، آن آراء و نظریات اختصاصی که فیلسوف معروف آلمانی گادامر (Gadamer) در باب فهم و تفسیر متون بیان کرده است.

۲-      در مقالات قرائت نبوی از جهان، هر جا اصطلاح هرمنوتیک فلسفی بکار برده شده منظور آن معنای اول است مگر درمواردی که صریحا به آراء هایدگر و گادامر و مانند آنها پرداخته شده باشد که در آن صورت معنای دوم منظور است.

۳-      در مباحث هرمنوتیکی واژۀ «فهم» در معناهای متفاوت بکار برده می‌شود، یکی از آن معناها را «فهم هرمنوتیکی» می‌نامند. فهم هرمنوتیکی فهم یک «دیگری» (andere) است. آن دیگری ممکن است انسان یا غیر انسان باشد. فهم هرمنوتیکی از متن فراتر می‌رود و با پدید آورنده متن (ماتن) سرو کار پیدا می‌کند و معطوف به او می‌شود و دنبال این است که ماتن را بفهمد.

۴-      در مقالات قرائت نبوی از جهان، هر جا از قابل فهم بودن یا غیر قابل فهم بودن سخن رفته منظور، فهم هرمنوتیکی یعنی فهم ماتن است که در اصطلاح هرمنوتیکی «دیگری» نامیده می‌شود و نه فهم متن، منهای ماتن.