تکلیف در عبادات؟ (۲)

شیخ نجم‌الدین کبری در کتاب فوائح الجمال و فواتح الجلال این پرسش را طرح می‌کند که «آیا تکلیف در عبادت از خواص ساقط می‌شود؟» سپس وی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «بلی! ساقط می‌شود و معنای ساقط شدن این است که واژۀ تکلیف از کلفت یعنی مشقت اخذ شده است، اما خواص خداوند را عبادت می‌کنند بدون مشقت و کلفت، چون آنان از عبادت خود لذت می‌برند و طربناک می‌شوند، مگر نه این است که نماز مناجات است. آن شخص که عبادت می‌کند اگر در موافقت با شیطان و مخالفت با رحمان قرار داشته باشد چون لذت مناجات را نمی‌چشد عبادت برای اومشقت دارد و کاری است دشوار برای بدن وی. اما آن شخص که در موافقت با رحمان و عداوت با شیطان قرار دارد نماز برای او مناجات با محبوب است که لذید تر از آن وجود ندارد.

نجم‌الدین کبری، احمد بن عمر (۱۹۹۳). فوائح الجمال وفواتح الجلال، دراسه و تحقیق یوسف زیدان، ص۱۴۶٫