حقوق بشر در ایران پیروز شده است

بارها از خود پرسیده‌ام این‌همه گفتن و نوشتنم دربارۀ ضرورت وارد کردن حقوق بشر عصری در فرهنگ سیاسی ایران و تحمل تیرهای ملامت‌های استبدادگران قدرت‌مدار که پیامد آن‌ها بود در طول چهار دهۀ اخیر، بالاخره به کجا انجامیده است؟ در حال حاضر با مشاهدۀ مطالبات روزافزون اساسی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بخش عظیمی از ملت ایران و اعراض آن‌ها از مرجعیت‌های حامی استبداد و خودداری‌شان از اجابت خواسته‌های مستبدانۀ آنان، و خصوصاً آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مشاهده شد پاسخ پرسش خود را یافته‌ام.
آن پاسخ این است که امروز همۀ آنان که در چهار دهۀ اخیر در ایران مطالبه‌گرحقوق بشر بوده‌اند باید بسیار راضی و مسرور باشند؛ زیرا که تمام آن مطالبات گوناگون و اعراض‌ها و مقاومت‌ها چیزی غیر از مطالبۀ جدی ارکان اساسی حقوق بشر نیست و بنابراین امروز حقوق بشر در اعماق فرهنگ سیاسی ایران کنونی ریشه دوانده است. باید مسرور باشیم از این‌که علی‌رغم همۀ کوشش‌های استبدادگران، فرهنگ «حقوق بشر عصری» در ایران به پیروزی رسیده است.

محمد مجتهد شبستری

۱۴ تیر ۱۴۰۰