خواندن کتاب «حقوق بشر» نوشتۀ مایکل فریمن را توصیه می‌کنم 

پس ازانتشار یادداشت «حقوق بشر در ایران پیروز شده است»، بسیار سودمند می‌دانم برای کسب آگاهی عمیق و همه‌جانبۀ خوانندگان محترم آن یادداشت از چیستی و چرایی مسئلۀ حقوق بشر یک کتاب ارزشمند را جهت خواندن به آنان معرفی کنم.

تا آنجا که این‌جانب خبر دارم بهترین کتابی که در بارۀ این موضوع به فارسی در دسترس هست این کتاب است: حقوق بشر نوشتۀ مایکل فریمن، ترجمۀ محمدکیوانفر، ویراستۀ مصطفی ملکیان، نشرهرمس. نویسندۀ این کتاب ابعاد تاریخی، حقوقی و سیاسی و اخلاقی حقوق بشر را به‌صورتی جامع و دقیق بررسی کرده است.

محمد مجتهد شبستری

۱۹ تیر ۱۴۰۰