دربارۀ درسگفتارهای استاد مجتهد شبستری

قابل توجه دانشجویان درس «دین و تفکر انتقادی – دکتر محمد مجتهد شبستری»

تدریس استاد با چند هفته تأخیر از مؤعد اعلام شده آغاز خواهد شد. تاریخ قطعی شروع کلاس در آیندۀ نزدیک به اطلاع خواهد رسید.

 مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

واحد آموزش