نقدی بر قرائت رسمی از دین – انتشارات طرح نو (۱۳۸۱)

نقدی بر قرائت رسمی از دین – انتشارات طرح نو (۱۳۸۱)