کلام خداوند تعالی منزه است از اینکه اصوات وحروف باشد

غزالی در مشکوه‌الانوار (فصل دوم) چنین نوشته است: خداوند آدم را مشمول نعمت خود قرار داد و به او چنان صورتی بخشید که جامع همۀ اصناف عالم است، چنانکه گویی آدم همۀ آن چیزی است که در عالم هست و یا گویی او نسخۀ مختصر عالم است.
صورت آدم با خط خداوند تعالی نوشته شده است، این خط از رقم و حروف تشکیل نشده؛ زیرا خط خداوند منزه است از اینکه رقم و حروف باشد، چنانکه کلام خداوند منزه است از اینکه اصوات وحروف باشد.