‎دولت روحانی را دولت عقلا می‌بینم

استاد محمد مجتهد شبستری:

‎دولت روحانی را دولت عقلا می‌بینم.

‎تایید و‌ پشتیبانی از این دولت فریضه اخلاقی همه ما است.