دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسه پنجاه و نهم*

جلسه پنجاه و نهم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پنجاه و نهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه شصت و هشتم

جلسه شصت و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و هشتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه شصت و هفتم

جلسه شصت و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۵حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات شصت و ششم

جلسه شصت و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات شصت و پنجم

جلسه شصت و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه شصت و چهارم

جلسه شصت و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و چهارم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه شصت و سوم

جلسه شصت و سوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۳۱ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و سوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات شصت و دوم

جلسه شصت و دوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۷ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات شصت و یکم

جلسه شصت و یکم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۳۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصت و یکم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه شصتم

جلسه شصتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شصتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب
1 2 3 7