دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسات چهل و هشتم

جلسه چهل و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۷ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و هشتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات چهل و هفتم

جلسه چهل و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و هقتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات چهل و ششم

جلسه چهل و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسات چهل و پنجم

جلسه چهل و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱۵ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه چهل و چهارم

جلسه چهل و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۷/۱ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و چهارم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه چهل و سوم

جلسه چهل و سوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۸ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و سوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه چهل و دوم

جلسه چهل و دوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۶/۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهل و دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه چهلم

جلسه چهلم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۷ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهلم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و نهم

جلسه سی و نهم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۳/۴/۸۹ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و نهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و هشتم

جلسه سی و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۹/۳/۲۰ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و هشتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 7