دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسه بیست و هفتم

جلسه بیست و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۹/۱۲ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و هفتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۸/۲۸ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و پنجم

جلسه بیست و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و چهارم

جلسه بیست و چهارم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۷/۳۰ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه نوزدهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و سوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۷/۱۶ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه نوزدهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و دوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و یکم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۶/۱۹ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و یکم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیستم

جلسه بیستم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۶/۵ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیستم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه نوزدهم

جلسه نوزدهم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۴/۲۵ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه نوزدهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه هجدهم

جلسه هجدهم مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۴/۱۱ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه هجدهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب
1 3 4 5 6 7