دسته بندی های ارشیو: فلسفه زبان (29/29)

فلسفه زبان – جلسه بیست و نهم

جلسه بیست و نهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و نهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و هشتم

جلسه بیست و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و هشتم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و هفتم

جلسه بیست و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و هفتم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و ششم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۵حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و ششم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و پنجم

جلسه بیست و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۸ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و پنجم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و چهارم

جلسه بیست و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و چهارم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و سوم

جلسه بیست و سوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و سوم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و دوم

جلسه بیست و دوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و دوم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیست و یکم

جلسه بیست و یکم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و یکم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه بیستم

جلسه بیستم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیستم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب
1 2 3