دسته بندی های ارشیو: فلسفه زبان (29/29)

فلسفه زبان – جلسه نوزدهم

جلسه نوزدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه نوزدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه هجدهم

جلسه هجدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۶ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه هجدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه هفدهم

جلسه هفدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه هفدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه شانزدهم

جلسه شانزدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه شانزدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه پانزدهم

جلسه پانزدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۴ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه پانزدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه چهاردهم

جلسه چهاردهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۲ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه چهاردهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه سیزدهم

جلسه سیزدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۳/۸ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سیزدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه دوازدهم

جلسه دوازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه دوازدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه یازدهم

جلسه یازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه یازدهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

فلسفه زبان – جلسه دهم

جلسه دهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۸ حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه دهم درس گفتار های «فلسفه زبان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب
1 2 3