دسته بندی های ارشیو: درس‌گفتارها

معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان – جلسه اول

جلسه اول مجموعه درس گفتارهای «معنای زندگی در پنج دین بزرگ» به تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه اول درس گفتار های «معنای زندگی در پنج دین بزرگ جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره […]

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هشتم

برای دانلود فایل جلسه هشتم (جلسه چهارم از ترم دوم) درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هشتم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutic%202-4.mp3  

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هفتم

برای دانلود فایل جلسه هفتم (جلسه سوم از ترم دوم) درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه هفتم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutic%202-3.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه ششم

برای دانلود فایل جلسه ششم (جلسه دوم از ترم دوم) درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه ششم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutic%202-2.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه پنجم

برای دانلود فایل جلسه پنجم  (جلسه اول از ترم دوم) درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه پنجم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics%202-1.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه چهارم

برای دانلود فایل جلسه چهارم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد. هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه چهارم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics%201-4.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه سوم

برای دانلود فایل جلسه سوم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.   هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه سوم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics1-3.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش دوم

برای دانلود فایل بخش دوم از جلسه دوم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.   هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش دوم فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics1-2-part02.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش اول

برای دانلود فایل بخش اول از جلسه دوم درس گفتار های «هرمنوتیک جدید چیست؟» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه متعاقبا از همین صفحه قابل مشاهده می باشد.   هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه دوم – بخش اول فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics1-2-part01.mp3

ادامه مطلب

هرمنوتیک جدید چیست؟ – جلسه اول

فایل صوتی جلسه اول از مجموعه درسگفتارهای «هرمنوتیک جدید چیست؟» به منظور بهره گیری علاقمندان بدین وسیله ارائه می گردد. برای دانلود این فایل صوتی روی عبارت «فایل صوتی» کلیک راست کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید. فایل صوتی http://mohammadmojtahedshabestari.com/upload/audio/hermeneutics%201-1.mp3

ادامه مطلب
1 18 19 20