دو مقاله از فصلنامۀ تحلیلی-انتقادی حوزه

در اولین شمار‌ه از دوره جدید فصلنامه تحلیلی-انتقادی حوزه که در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شد، دو مقاله در نقد مجتهد شبستری توسط احمد واعظی و حسین واله منتشر گردید که بدین‌وسیله آن مقالات بازنشر می‌گردد:

۱- مروری انتقادی بر قرآن‌شناسی مجتهد شبستری – احمد واعظی
۲- دو راهبرد به احکام اجتماعی شریعت – حسین واله