چگونه بدانیم ابوبکر بغدادی ازسوی خدا منصوب نشده است؟

محمدمجتهد شبستری/

لب‌ّ­لباب مطالب آقای ناصر مکارم شیرازی که در روزهای اخیر درباب حکومت گفته‌­اند چنین است: براساس یک سلسله مبانی و دلائل کلامی و فقهی، مسلم است که حاکم مسلمانان در همه عصرها باید از سوی خدا منصوب شود و نه از سوی مردم و احراز منصوب بودن شخص معین هم با همان مبانی و دلائل ممکن است.

من از ایشان می­‌پرسم:

ابوبکر بغدادی (حاکم داعش) هم همین مدعای شما را دارد و براساس پاره‌­ای از مبانی و دلائل کلامی و فقهی که شبیه همان مبانی و دلائل شما است (۱) ادعا می‌­کند از سوی خدا منصوب شده است. شما چگونه می‌­توانید با حفظ مبانی و دلائل ثابت کنید که او از سوی خدا منصوب نشده است؟ اگر نتوانید این مطلب را ثابت کنید در این صورت بدانید با این فتوا که داده‌­اید جواز ایجاد هرج و مرج در سراسر جهان اسلام را صادر کرده‌­اید!

______________________________________

(۱) نگاه کنید به مقالات «مبناهای تئوریک داعش» و «اگر داعش از فقیهان بپرسد؟»در همین وب­سایت