دسته بندی های ارشیو: خدا راز جهان (68/68)

خدا راز جهان – جلسه سی و هفتم

جلسه سی و هفتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۶/۳/۸۹ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و هفتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و ششم

جلسه سی و ششم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۹/۲/۱۶ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و ششم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و پنجم

جلسه سی و پنجم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۹/۲/۲ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و پنجم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و چهارم

جلسه سی و چهارم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۹/۱/۱۹ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و چهارم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و سوم

جلسه سی و سوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۱۲/۲۰ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و سوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و دوم

جلسه سی و دوم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۱۲/۶ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و دوم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی و یکم

جلسه سی و یکم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۱۱/۸ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی و یکم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه سی ام

جلسه سی ام از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۱۰/۲۴ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه سی ام درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. متن ویرایش شده این جلسه […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و نهم

جلسه بیست و نهم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۱۰/۱۰ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و نهم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب

خدا راز جهان – جلسه بیست و هشتم

جلسه بیست و هشتم از مجموعه درس گفتارهای «خدا راز جهان» به تاریخ ۸۸/۹/۲۶ در حسینیه ارشاد برگزار گردیده است و فایل صوتی این مجموعه درس گفتارها برای اولین بار از این سایت قابل استفاده می باشد. برای دانلود فایل جلسه بیست و هشتم درس گفتار های «خدا راز جهان» روی فایل صوتی کلیک راست زده و گزینه ذخیره را انتخاب نمایید. […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 7